St. Martinusstraat 5, 5911 CJ Venlo
T 077 351 50 41
www.meulenkampadvocaten.nl

Bestuurs- & Omgevingsrecht

Het bestuursrecht omvat de regels, waaraan overheden (o.a. het Rijk, gemeenten en provincies) zich moeten houden bij het nemen van besluiten.

Dit kunnen besluiten zijn van zeer uiteenlopende aard.

Voorbeelden zijn onder meer de verlening van subsidie, het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning of het kappen van bomen, het vaststellen van een bestemmingsplan en het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang.

Ook het sociaal zekerheidsrecht wordt beheerst door het bestuursrecht. Daarbij kan gedacht worden aan besluiten, die het UWV neemt tot onder meer het toekennen of afwijzen van een werkloosheidsuitkering of het opleggen van een loonsanctie aan een werkgever wegens het niet voldoen aan zijn reïntegratieverplichtingen.

Het bestuursrecht is een breed vakgebied. Het kent zeer specifieke regels en (fatale) termijnen, onder meer voor het maken van bezwaar en het instellen van beroep

Wij zijn goed thuis in het bestuurs- en omgevingsrecht en werken op dit rechtsgebied al jaren voor overheden, ondernemingen en burgers. Wij kunnen u dan ook van dienst zijn met advies, alsook bij het voeren van bestuursrechtelijke procedures.

Voor vragen over dit rechtsgebied kunt u contact op nemen met Margo van Nisselroij.