St. Martinusstraat 5, 5911 CJ Venlo
T 077 351 50 41
www.meulenkampadvocaten.nl

Nieuws

Ontwikkelingen in het arbeidsrecht: de Wet Werk en Zekerheid aangenomen

Op 10 juni jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel “Wet Werk en Zekerheid” aangenomen. De wet zal een groot aantal ingrijpende wijzigingen met betrekking tot het huidige arbeidsrecht met zich meebrengen.

De wet zal respectievelijk per 1 januari 2015, 1 juli 2015 en per 1 januari 2016 inwerkingtreden.

De belangrijkste wijzigingen staan hieronder weergegeven, waarbij staat vermeld per wanneer deze inwerkingtreden. 

Wijzigingen per 1 januari 2015:

 1. Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dient in de arbeidsovereenkomst schriftelijk te worden gemotiveerd. De werkgever dient schriftelijk de noodzakelijkheid ten gevolge van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang voor deze werknemer in de arbeidsovereenkomst te motiveren. Indien de motivering ontbreekt is het concurrentiebeding nietig en kan de werkgever er geen beroep op doen. Indien de motivering ondeugdelijk is, heeft de rechter de bevoegdheid om het concurrentiebeding te vernietigen. Voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd geldt geen motiveringsplicht.
  Het is dus belangrijk dat het concurrentiebeding feitelijk en juridisch rechtsgeldig geformuleerd wordt.
   
 2. In tijdelijke contracten van maximaal zes maanden, is het niet toegestaan om een proeftijdbeding op te nemen. In een opvolgende arbeidsovereenkomst mag dat ook niet.
  Het kan dus handig zijn een arbeidsovereenkomst van 7 maanden aan te gaan met een proeftijd.

 3. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer, dient de werkgever uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk te informeren over het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Indien de werkgever wenst te verlengen, dient hij ook aan te geven onder welke voorwaarden hij de arbeidsovereenkomst wenst voort te zetten. Indien de werkgever deze verplichting niet nakomt, is hij aan de werknemer één maand loonverschuldigd. Indien de werkgever deze verplichting weliswaar nakomt, doch niet tijdig, is hij aan de werknemer een vergoeding naar rato verschuldigd. Indien de arbeidsovereenkomst zonder tegenspraak wordt voortgezet en de werkgever niet tijdig heeft aangezegd, wordt de arbeidsovereenkomst geacht onder dezelfde voorwaarden te zijn voortgezet voor dezelfde tijd, voor ten hoogste één jaar. De werknemer heeft daarbij desalniettemin aanspraak op de vergoeding bij niet tijdige aanzegging.
  Zorgvuldig formuleren en op de juiste tijdstippen correct agenderen is dus noodzakelijk om vervelende gevolgen te voorkomen.

Bekijk het volledige artikel in PDF..


Terug naar overzicht