St. Martinusstraat 5, 5911 CJ Venlo
T 077 351 50 41
www.meulenkampadvocaten.nl

Nieuws

Wijzigingen in het ontslagrecht

Op 12 oktober jl. heeft het kabinet afspraken gemaakt ter uitvoering van het Sociaal akkoord waarmee overeenstemming werd bereikt over de wijzigingen van het flexrecht, ontslagrecht en de WW.

Deze afspraken zijn verder uitgewerkt in het concept wetsvoorstel dat naar verwachting eind dit jaar ter behandeling naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd.

De hoofdelementen van de voorgestelde wijzigingen binnen het arbeidsrecht luiden als volgt:

  1. De preventieve toetsing en de wettelijke bescherming van werknemers tegen ongerechtvaardigd ontslag blijft gehandhaafd. Wat wel wijzigt is dat de bestaande keuzemogelijkheid van de werkgever voor ontslag; ontbinding via de kantonrechter of opzegging na toestemming van het UWV, verdwijnt. De werkgever zal in geval van bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid altijd een procedure moeten voeren bij het UWV. Alle andere –meer persoonlijke- ontslagredenen dienen aan de kantonrechter te worden voorgelegd.
  2. Voor zowel UWV als de kantonrechter geldt in beginsel hetzelfde vergoedingenregime.
  3. De werknemer met wie de arbeidsovereenkomst onvrijwillig wordt beëindigd, krijgt recht op een transitiebudget. Dit transitiebudget is bedoeld voor scholing of voor werk naar werk trajecten.
  4. In alle gevallen is hoger beroep en cassatie mogelijk, dus ook in geval van ontbinding door de kantonrechter!
  5. Werknemers met opvolgende tijdelijke contracten krijgen eerder aanspraak op een vast contract, niet na 3 maar al na 2 jaar.
  6. De maximumduur van de WW wordt geleidelijk teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden.

Inmiddels heeft de Raad voor Rechtspraak haar advies uitgebracht over dit wetsvoorstel waarin zij vele problemen en onduidelijkheden signaleert en suggesties doet voor verbetering. Het is afwachten hoeveel er gewijzigd zal worden aan het concept wetsvoorstel. Het kabinet streeft er naar om de maatregelen rond de verbetering van de positie van werknemers met tijdelijke contracten vanaf 1 juli 2014 en de aanpassing van het ontslagrecht vanaf 1 juli 2015 in te laten gaan.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Als u vragen heeft, dan vernemen wij dat graag.


Terug naar overzicht