+31(0)77 351 50 41

St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

info@meulenkampadvocaten.nl

algemeen adres

Corona update 16-03

Geachte relatie,

De impact van het Corona-virus is groot. Het raakt iedereen en mogelijk ook uw bedrijf.

Welke maatregelen kunt u als werkgever nemen?

Werkgevers die getroffen worden door de gevolgen van het Coronavirus kunnen een beroep doen op werktijdverkorting voor werknemers waarvoor een loonbetalingsplicht bestaat. Werktijdverkorting is niet mogelijk voor oproepkrachten met een nul-urencontract, uitzendkrachten en evenmin voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn op het moment dat de werktijdverkorting wordt aangevraagd.

Als er ten gevolge van bepaalde buitengewone gebeurtenissen, zoals nu een pandemie, voor alle werknemers tijdelijk onvoldoende werk is in het bedrijf is er geen sprake van het normale ondernemersrisico. In dat geval kan er een WW-uitkering wegens werktijdverkorting aangevraagd worden voor de werknemers.

Procedure en voorwaarden

De werkgever dient eerst een vergunning voor werktijdverkorting aan te vragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De vergunning geldt voor een periode van maximaal 6 weken.

Om een vergunning te kunnen verkrijgen, dient voldaan te zijn aan de volgende voorwaarden:

  • het bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
  • de werkgever verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.

Een vergunning wordt in ieder geval niet verstrekt:

  • over de perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing bij het ministerie is ontvangen;
  • voor zover het aantal personeelsleden niet op de voor het bedrijf redelijk te verwachte behoefte is afgestemd;
  • indien de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking. 

Met de vergunning voor werktijdverkorting van het ministerie van SZW, dient de werkgever zich vervolgens tot UWV te wenden en de ontvangst van de vergunning voor werktijdverkorting te melden.

Na de melding bij UWV en na afloop van de vergunningsperiode, dient de werkgever binnen één week een WW-uitkering voor de betreffende werknemers aan te vragen bij UWV.

Indien aan alle voorwaarden uit de vergunning is voldaan, vergoedt UWV dan achteraf de uren die de werknemers niet hebben gewerkt tijdens de vergunningsperiode. Dit geldt alleen voor de uren waarvoor een vergunning bestaat. Als de werknemers aan de voorwaarden voldoen, maakt UWV de WW-uitkeringen aan de werkgever over. De werkgever betaalt dan dus minder loonkosten, terwijl de werknemers volledig in dienst blijven.

UWV vergoedt – ervan uitgaande dat aan alle vereisten is voldaan – 70% van het maximum dagloon over de uren die de werknemers tijdens de werktijdverkorting niet hebben gewerkt. Een deel van het loon van de werknemers komt dus voor rekening van de werkgever.

Indien de situatie binnen 6 weken verbetert kunnen de werknemers weer aan het werk. Als dat nog niet mogelijk is, kan de werkgever verlenging van de vergunning, tot maximaal 24 weken, aanvragen bij het ministerie van SZW.

Tot slot

Het Corona-virus roept veel vragen op, ook over de arbeidsrechtelijke gevolgen. Indien u vragen heeft, bijvoorbeeld over het aanvragen van de werktijdverkorting of bedrijfseconomisch ontslag staan onze arbeidsrechtadvocaten graag tot uw beschikking.

Door Nancy Boijmans

Terug naar overzicht
© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2020
Created by LR Internet &