+31(0)77 351 50 41

St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

info@meulenkampadvocaten.nl

algemeen adres

Corona-crisis en de gevolgen voor contracten

Het corona-virus heeft een ongekende impact op alle facetten van het alledaags leven.

Ook het bedrijfsleven krijgt flinke klappen te verduren. Productie, transport en im- en export zijn gedaald, en sommige sectoren zijn zelfs al dan niet verplicht dicht. De vraag dient zich daarbij aan wat dit betekent voor lopende (handels)contracten.
Welke mogelijkheden zijn er? 

Het gouden uitgangspunt in het Nederlandse contractenrecht is: “pacta sunt servanda” (afspraken moeten worden nagekomen). Indien een partij de overeenkomst niet nakomt, dan ontstaat in beginsel een schadevergoedingsverplichting jegens de andere partij, of de andere partij kan nakoming danwel ontbinding van de overeenkomst eisen. In beginsel, want het niet-nakomen van een partij moet ook aan hem toerekenbaar zijn. Daarvan is geen sprake als er een overmachtssituatie bestaat.

Overmacht

Het vorderen van nakoming en/of het eisen van schadevergoeding kan daarom niet indien er sprake is van overmacht.

Van overmacht is sprake als de tekortkoming niet te wijten is aan de schuld van de partij die niet nakomt, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Van overmacht is aldus sprake als zich een gebeurtenis voordoet die het onmogelijk maakt om de overeenkomst na te komen, die gebeurtenis buiten de macht ligt van de contractspartij die zich op overmacht beroept én deze niet voor zijn rekening komt.

Corona lijkt aan deze definitie te voldoen, maar of een beroep op overmacht zal slagen, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Daarbij dient ook betrokken te worden wat partijen in hun overeenkomst en/of algemene voorwaarden zijn overeengekomen.

Onvoorziene omstandigheid

Ook als er geen sprake is van overmacht, kan er wellicht op grond van de Corona-uitbraak nog sprake zijn van een onvoorziene omstandigheid die van dien aard is dat de andere contractspartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Is dat het geval, dan kan de overeenkomst worden gewijzigd of geheel of gedeeltelijk worden ontbonden.

Ook bij deze vraag, geldt dat de (on)mogelijkheden afhankelijk zijn van alle concrete omstandigheden van het geval.

Tot slot

Van het Corona-virus zal het bedrijfsleven de komende tijd steeds meer de gevolgen ondervinden. Om die reden is het aan te bevelen om lopende overeenkomsten te checken op haalbaarheid van rechten en verplichtingen ten opzichte van uw contractspartijen. 

Verstandig is ook om te controleren of in de overeenkomst een overmacht-clausule is opgenomen, en of een pandemie wellicht expliciet benoemd is. Indien u niet of niet tijdig kunt nakomen, kan het bovendien verplicht zijn om de andere partij tijdig te informeren over de vertraging. Ook kan het raadzaam zijn om te bezien of de schade beperkt kan worden, wellicht door een alternatieve wijze van nakoming aan te bieden. Daarnaast is het checken van een eventuele verzekeringsdekking aan te bevelen.

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande vragen heeft, kunt u zich wenden tot mij of een van mijn collega’s van de sectie aansprakelijkheid & schade.

Wij staan u graag terzijde, ook bij het opstellen van nieuwe contracten.

Voorkomen is immers beter dan genezen.

Door Nancy Boijmans

 

Terug naar overzicht
© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2020
Created by LR Internet &