St. Martinusstraat 5, 5911 CJ Venlo
T 077 351 50 41
www.meulenkampadvocaten.nl

Nieuws

Wet Huis voor klokkenluiders: Welke wijzigingen brengt deze nieuwe wet voor u?

Per 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders (WHK) in werking getreden. Deze wet introduceert rechtsbescherming voor klokkenluiders en voorziet in de oprichting van het zogenaamde Huis voor klokkenluiders. Bent u werkgever en heeft u 50 of meer werknemers in dienst? Ingevolge de WHK bent u verplicht een interne klokkenluidersregeling te hebben. Lees meer.

Doel WHK

De WHK heeft tot doel de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke misstanden binnen organisaties te verbeteren, door advisering over en het doen van onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en door melders van misstanden beter te beschermen. Van maatschappelijke misstanden is volgens de wetsgeschiedenis sprake bij misstanden met een algemeen en structureel karakter. Deze misstanden dienen zodanig ernstig of omvangrijk te zijn, dat daardoor het algemeen belang wordt geraakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volksgezondheid.

 

Interne klokkenluidersregeling

Om de doelstelling van de WHK mogelijk te maken, worden allereerst werkgevers met in de regel 50 of meer werknemers per 1 juli 2016 verplicht een interne klokkenluidersregeling vast te stellen. De werkgever is gehouden om een schriftelijk of elektronisch exemplaar van deze klokkenluidersregeling aan alle werknemers te verstrekken. In de interne klokkenluidersregeling moet onder meer de procedure worden opgenomen hoe binnen de organisatie wordt omgegaan met interne meldingen van vermoedelijke misstanden. Daarnaast moet zijn vermeld dat binnen de organisatie de melding vertrouwelijk wordt behandeld, wanneer de werknemer daarom vraagt. Tot slot moet de werkgever één of meer functionarissen aanwijzen waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld. De interne klokkenluidersregeling dient ter instemming aan de Ondernemingsraad van uw organisatie te worden voorgelegd en mag eerst na instemming van de Ondernemingsraad worden ingezet binnen uw organisatie.

 

Is er geen interne klokkenluidersregeling binnen uw onderneming, dan kunnen werknemers hun vermoeden van misstand direct doen bij het Huis voor Klokkenluiders (het Huis). Het Huis kan in dat geval een onderzoek instellen naar het vermoeden van misstand. Daartoe komen haar verschillende onderzoeksbevoegdheden toe. Als werkgever raakt u hierdoor direct de regie over de melding kwijt. Bovendien kan eventuele gevoelige bedrijfsinformatie in handen van derden terecht komen. Als werkgever heeft u er dus belang bij om een deugdelijke interne klokkenluidersregeling te hanteren binnen uw onderneming.

 

Huis voor Klokkenluiders

Ten tweede voorziet de WHK in de oprichting van het Huis. Het Huis zal bestaan uit twee afdelingen, een afdeling advies en een afdeling onderzoek. Een werknemer, die via zijn werk in aanraking komt met een vermoeden van misstand, kan bij de afdeling advies vertrouwelijk, onafhankelijk en gratis advies en ondersteuning verkrijgen. Daarnaast kan een werknemer een vermoeden van misstand melden bij het Huis. Een werknemer kan zo’n melding bij het Huis eerst maken, nadat is gebleken dat het doen van een interne melding bij de werkgever niet mogelijk was, niet van de werknemer kon worden gevergd of niet tot een aanpak van de misstand heeft geleid. Naar aanleiding van een melding kan het Huis een onderzoek instellen naar het vermoeden van misstand. Daartoe komen aan het Huis verschillende bevoegdheden toe. Van het onderzoek wordt een rapport opgesteld, welk rapport uiteindelijk openbaar gemaakt zal worden.

 

Rechtsbescherming

Werknemers, die melding maken van een vermoeden van misstand, genieten extra bescherming. In het nieuwe artikel 7:658c BW bepaalt de wetgever dat de werkgever de werknemer niet mag benadelen wegens het melden van een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang.

 

Wat betekent de WHK voor u als werkgever?

Bent u werkgever en heeft u 50 of meer werknemers in dienst, dan bent u als werkgever per 1 juli 2016 verplicht om in uw onderneming een klokkenluidersregeling te hebben. Daarbij is het van belang dat uw Ondernemingsraad eerst instemming verleent voor toepassing van de door u opgestelde regeling.

 

Onze arbeidsrechtadvocaten begeleiden u graag bij het opstellen van een op maat gemaakte interne klokkenluidersregeling voor uw organisatie. Daarnaast kunnen wij u van dienst zijn bij het implementeren van deze regeling in uw organisatie.

 

Mocht u vragen hebben over de WHK en de gevolgen die deze nieuwe wet voor uw organisatie heeft, neem dan gerust contact met ons op!


Terug naar overzicht