St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING MEULENKAMP ADVOCATEN

Inleiding

Meulenkamp Advocaten (MA) verwerkt persoonsgegevens en houdt zich daarbij aan de wet. MA respecteert de privacy van personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens MA verwerkt en voor welke doeleinden. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Gedragsregels voor de advocatuur

Op grond van de wet en gedragsregels zijn MA en de aan haar verbonden advocaten en werknemers verplicht tot geheimhouding en neemt MA passende maatregelen ter handhaving van de vertrouwelijkheid en de communicatie met de cliënt of derden.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de maatschap MA.

Verwerking persoonsgegevens

(i) MA verwerkt in het kader van de relatie met haar cliënten de volgende (persoons)gegevens:

 1. voor- en achternaam van natuurlijke personen
 2. naam van het bedrijf en de personen met wie MA het contact onderhoudt.
 3. adres;
 4. e-mail;
 5. geboortedatum;
 6. ID-nummer;
 7. telefoon/faxnummer;
 8. beroep.

(ii) MA verwerkt ook (persoons)gegevens die niet-cliënten verstrekken, zoals in het kader van  sollicitaties, stageplaats, (toe)leveranciers e.d.

Doeleinden

MA verwerkt de voornoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het behandelen van het dossier van de cliënt;
 2. Het gebruik van de gegevens in het kader van het doel waarvoor zij zijn verstrekt;
 3. Het doen van uitnodigingen voor door MA te organiseren seminars, workshops, bijeenkomsten e.d.

Werknemers

MA verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers in het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen. Terzake de verwerking van persoonsgegevens van werknemers wordt aan deze werknemers een aparte privacyverklaring verstrekt.

Derden

Ontvangen (persoons)gegevens delen wij niet met derden, tenzij:

 1. voorzover een juiste uitvoering van de aan MA opgedragen taak dit rechtvaardigt;
 2. voorzover de verstrekker daartegen desgevraagd geen bezwaar heeft; en
 3. voorzover dit in overeenstemming is met een goede beroepsuitoefening.

 

Emailberichten

MA gebruikt uw emailadres uitsluitend voor het gebruik als hiervoor omschreven.

Website en cookies

MA gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MA gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt en in overeenstemming met de wettelijke bewaarplicht. Aansluitend worden al uw persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen verwerkers

 1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft MA passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 2. Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt MA geen gebruik van diensten van derden. 

Recht van inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van de verwerking en bezwaar

U heeft jegens MA een aantal wettelijke rechten, inzage, verbetering of aanvulling, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van de verwerking en het recht van bezwaar. Hieronder lichten wij die rechten toe en leggen wij uit hoe u die rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Rechten

(i) Recht van inzage

Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken.

(ii) Verbetering of aanvulling

Als u inzage in het verwerken van uw persoonsgegevens hebt ontvangen kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring.

(iii) Gegevenswissing

U kunt MA verzoeken om uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen.

(iv) Beperking van de verwerking

Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zolang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

 Bezwaar

U mag te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Uitoefenen rechten

Wilt u van een of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruikmaken, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met het bestuur. MA zal op uw verzoek binnen vier weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij meer tijd nodig hebben. Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming, dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerking op basis daarvan onverlet.

Klachten

Hebt u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u deze indienen bij de maatschap MA. Tevens wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

Inlichtingen/Vragen?

Hebt u nog vragen stuur dan een e-mail met uw vraag naar de maatschap MA.

Slotverklaring

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op onze (web)pagina gepubliceerd (www.meulenkampadvocaten.nl).

(Versie augustus 2018)

© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2024
Created by LR Internet &