St. Martinusstraat 5, 5911 CJ Venlo
T 077 351 50 41
www.meulenkampadvocaten.nl

Nieuws

Compensatie transitievergoeding langdurig zieke werknemers een feit

Na een lang proces is het wetsvoorstel “compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemers” op 5 juli 2018 zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen, waarna de Eerste Kamer op 10 juli 2018 het voorstel eveneens heeft goedgekeurd. Wat betekent dit? Onder het “oude” arbeidsrecht had een werknemer bij een ontslag wegens langdurige...

Lees verder

Ontbinden onder de WWZ

Onder het oude arbeidsrecht was het voor een werkgever mogelijk om bij de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met een werknemer te laten ontbinden op basis van een mix van ontslagredenen. Vaak werd aan de hand van die mix uiteindelijk een verstoorde arbeidsrelatie aangenomen, waarbij de kantonrechter de mate van verwijtbaarheid in...

Lees verder

Startersdag in de Maaspoort 17 oktober 2016

Op maandag 17 oktober organiseert Startersdagen.com de startersdag Venlo; hier zijn Nancy Boijmans en Rob Coppus namens Meulenkamp Advocaten aanwezig met een stand en een seminar over juridische aspecten bij het starten van een onderneming. Het belooft een leerzaam event voor (pre)startende ondernemers te worden. Uiteraard zijn eigenaren van jonge...

Lees verder

Nieuw huurrecht: meer mogelijkheden voor tijdelijke verhuur

Op 1 juli jl. is de wet doorstroming huurmarkt 2015 in werking getreden. Op grond van deze nieuwe wetgeving wordt aan verhuurders een ruimere mogelijkheid geboden om woonruimte tijdelijk te verhuren, zonder dat de strikte huurbescherming geldt. Menig verhuurder worstelde onder het oude huurrecht met het feit dat slechts in een zeer...

Lees verder

Wet Huis voor klokkenluiders: Welke wijzigingen brengt deze nieuwe wet voor u?

Per 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders (WHK) in werking getreden. Deze wet introduceert rechtsbescherming voor klokkenluiders en voorziet in de oprichting van het zogenaamde Huis voor klokkenluiders. Bent u werkgever en heeft u 50 of meer werknemers in dienst? Ingevolge de WHK bent u verplicht een...

Lees verder

Nieuwe aanbestedingswet aangenomen!

Het wetsvoorstel voor de nieuwe aanbestedingswet is op 30 oktober 2012 door de Eerste Kamer aangenomen. Op 8 november 2012 is dit wetsvoorstel gepubliceerd in het staatsblad. Naar verwachting zal de wet op 1 januari 2013 in werking treden. Wij houden u uiteraard op de hoogte. Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard...

Lees verder

Aanbestedingswet treedt niet op 1 januari 2013 in werking.

In tegenstelling tot eerdere berichten is recent gebleken dat de Aanbestedingswet toch niet op 1 januari a.s. in werking zal treden. De Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit moeten gelijktijdig in werking treden. De Raad van State heeft op dit moment echter nog geen advies uitgebracht over het Aanbestedingsbesluit, reden waarom de streefdatum...

Lees verder

Aanbestedingswet treedt op 1 april 2013 in werking.

De Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit zullen op 1 april 2013 in werking treden. In het Aanbestedingsbesluit zijn de Gids proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2012 als verplicht te volgen richtsnoer aangewezen. De Gids proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2012 zijn op 15 februari jl. in de staatscourant gepubliceerd en zullen alsdan...

Lees verder

Kinderalimentatie; nieuwe richtlijnen.

Voor het berekenen van kinderalimentatie gelden met ingang van 1 april 2013 nieuwe richtlijnen. De belangrijkste verandering betreft de invoering van een draagkrachttabel, waarmee kan worden vastgesteld welk bedrag ouders kunnen bijdragen in de kosten van hun kinderen. Nieuw is ook de zorgkorting, waardoor de kinderalimentatie lager wordt naarmate de...

Lees verder

Sociaal Akkoord 11 april 2013.

Op 11 april 2013 hebben het kabinet en de sociale partners een sociaal akkoord bereikt, waarin belangrijke wijzigingen op het gebied van arbeidsrecht worden voorgesteld. Omdat een snelle doorvoering van maatregelen in deze ongunstige economische periode (crisis en hoge werkloosheid) het vertrouwen kan schaden, wil het kabinet de aanpassingen pas...

Lees verder

Wijzigingen in het ontslagrecht

Op 12 oktober jl. heeft het kabinet afspraken gemaakt ter uitvoering van het Sociaal akkoord waarmee overeenstemming werd bereikt over de wijzigingen van het flexrecht, ontslagrecht en de WW. Deze afspraken zijn verder uitgewerkt in het concept wetsvoorstel dat naar verwachting eind dit jaar ter behandeling naar de Tweede Kamer zal...

Lees verder

Per 1 januari 2014 afschaffing stamrechtvrijstelling en banksparen

Ingevolge het Belastingplan 2014 verdwijnt per 1 januari aanstaande de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten. Dit heeft tot gevolg dat vanaf 1 januari 2014 ontslagvergoedingen direct zullen worden belast. Deze belastingheffing kan maximaal 52% bedragen. Staatssecretaris Frans Weekers heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 8 november jl. toelichting gegeven...

Lees verder

Aanbestedingsrecht

Margo van Nisselroij heeft een noot geschreven bij de kort geding uitspraak van 28 augustus 2013 over de aanbesteding van het leerlingenvervoer door de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe. De noot is gepubliceerd in de meest recente editie van het tijdschrift JAAN.Zowel voor inschrijvers, als aanbestedende diensten bevat deze uitspraak een aantal...

Lees verder

Europees Parlement stemt in met nieuwe aanbestedingsrichtlijnen

Op 15 januari 2014 heeft de Europese Commissie bekendgemaakt dat het Europees Parlement heeft ingestemd met de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. De nieuwe richtlijnen komen in plaats van de twee bestaande richtlijnen (2004/18/EG en 2004/17/EG) en voegen een derde richtlijn toe op het gebied van concessies. Om het gehele persbericht van de Europese Commissie...

Lees verder

Ontwikkelingen in het arbeidsrecht: de Wet Werk en Zekerheid aangenomen

Op 10 juni jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel “Wet Werk en Zekerheid” aangenomen. De wet zal een groot aantal ingrijpende wijzigingen met betrekking tot het huidige arbeidsrecht met zich meebrengen. De wet zal respectievelijk per 1 januari 2015, 1 juli 2015 en per 1 januari 2016 inwerkingtreden. De belangrijkste wijzigingen...

Lees verder

De Wet hervorming kindregelingen

Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Wet hervorming kindregelingen in werking. Als gevolg hiervan vervalt het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie. De expertgroep die verantwoordelijk is voor de inhoud van de tremanormen heeft geconcludeerd dat deze wijziging van de fiscale wetgeving een wijziging van omstandigheden is waardoor...

Lees verder

Conceptvoorstel Aanbestedingswet

Conceptwetsvoorstel Aanbestedingswet gepubliceerd op 3 april 2015: advocaatdiensten hoeven niet te worden aanbesteed Op vrijdag 3 april 2015 is het Conceptwetsvoorstel Aanbestedingswet 2012 gepubliceerd. Dit wetsvoorstel ziet op een wijziging van de Aanbestedingswet. Het wetsvoorstel bevat een aantal voorstellen van de Nederlandse regering om de vorig jaar van kracht geworden nieuwe...

Lees verder

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid De inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft per 1 januari respectievelijk 1 juli 2015 geleid tot enkele grote wijzigingen in het arbeidsrecht. In dit artikel geven wij u een overzicht van wat er precies is veranderd en waar u vanaf nu rekening mee dient...

Lees verder

Wet Flexibel Werken

Wet Flexibel Werken Op 1 januari 2016 zal de Wet Flexibel Werken (Wfw) in werking treden, als opvolger van de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA). Met deze wet beoogt de wetgever het flexibel werken te bevorderen. Waar werknemers op grond van de WAA enkel een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur konden...

Lees verder

Eindelijk duidelijkheid over kinderalimentatie!

Op 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden. Bij deze wet zijn diverse regelingen over de bijdrage van de overheid in de kosten van kinderen afgeschaft. Daarvoor in de plaats is het kindgebonden budget verhoogd met de zogenaamde alleenstaande ouderkop. Als gevolg van genoemde wetswijziging ontstond onduidelijkheid...

Lees verder