St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

De arbeidsmarkt van de toekomst

Is de flexibilisering en de schijnzelfstandigheid in Nederland doorgeschoten wegens puur financiële redenen?

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beantwoordt deze vraag bevestigend. Het doel voor de arbeidsmarkt van de toekomst is dan ook, dat:

 1. een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt overeengekomen voor structureel werk;
 2. een flexibele arbeidsovereenkomst met rooster- en inkomenszekerheid wordt overeengekomen voor niet structureel werk; en
 3. enkel als ‘echte’ zelfstandige kan worden gewerkt.

Met andere woorden wenst het Kabinet te stimuleren dat contracten worden aangegaan om de juiste redenen. Dit moet enerzijds leiden tot meer zekerheid voor werkenden en anderzijds tot meer wendbaarheid voor bedrijven. De flexibilisering en schijnzelfstandigheid worden hiermee een halt toegeroepen. 

 

Om dit doel te realiseren, gaat de minister de hierna opgesomde maatregelen nader uitwerken.

Maatregelen met betrekking tot meer zekerheid voor werkenden

 • Oproepcontracten, zoals nuluren- en min-maxcontracten, worden afgeschaft.
 • Oproepcontracten worden basiscontracten. Werknemers krijgen hiermee zekerheid over het minimaal aantal uren dat zij worden ingezet en het aantal uren bovenop dit minimum dat zij eventueel beschikbaar moeten zijn.
 • Sneller zekerheid bij uitzendwerk. Wie werkt via een uitzendbureau krijgt sneller een vast contract. De onzekere fasen A en B worden ingekort. Verder worden uitzendkrachten nog meer gelijkgesteld met werknemers bij de inlenende werkgever.
 • Na drie tijdelijke contracten kan de werknemer nu na zes maanden weer een tijdelijk contract krijgen, dit wordt vijf jaar.
 • Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers.
 • Er komt een certificeringsstelsel. Uitleners van arbeidskrachten worden verplicht om een certificaat te hebben. Inleners mogen alleen nog werken met gecertificeerde uitleners. Een nieuw op te richten certificerende instelling wordt verantwoordelijk voor het uitgeven van certificaten.

Maatregelen met betrekking tot meer wendbaarheid voor bedrijven

 • Werkgevers met maximaal 100 werknemers kunnen na één ziektejaar van een medewerker onder omstandigheden de volledige focus leggen op re-integratie bij een andere werkgever. Na het eerste ziektejaar is de re-integratie dan afgerond in de organisatie van de werkgever. De werkgever kan de arbeidsplaats van de zieke werknemer dan duurzaam door een ander laten invullen.
 • De nieuwe Crisisregeling Personeelsbehoud. Deze regeling zorgt ervoor dat werkgevers die worden getroffen door een crisis of calamiteit die buiten het ondernemersrisico valt (zoals tijdens de coronacrisis), medewerkers in dienst kunnen houden.
 • Overuren worden voor de werkgever minder duur.

 

Het voorgaande is de huidige stand van zaken aangaande de ambitie van het Kabinet om de arbeidsmarkt te hervormen. De minister is voornemens om het voorgaande in het begin van het jaar 2025 in werking te laten treden. De kamerbrief van de minister hieromtrent treft u hier aan: kamerbrief.

Is uw personeelsorganisatie ingericht op basis van een structurele flexibele schil, weet dan dat uw organisatie aan hervorming toe is.

Van het vervolg wordt u op de hoogte gehouden. 

Terug naar overzicht
© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2024
Created by LR Internet &