St. Martinusstraat 5

5911 CJ Venlo

Erfenis rechten

In Nederland is het een veel voorkomend gebruik om een testament op te stellen en hiermee problemen te voorkomen na het overlijden. Echter  een testament voorkomt niet alle problemen, sterker nog, soms veroorzaakt het problemen. Wat als er een erfenis conflict ontstaat? Waar liggen uw erfenis rechten dan? Laat u adviseren door de erfrecht advocaat van Meulenkamp Advocaten

Wat is een kindsdeel?

Het kindsdeel is het deel van de erfenis waarop een kind recht heeft bij het overlijden van een ouder wanneer er geen testament is opgesteld. Is het kind onterfd (in de legitieme gesteld)? Dan kan het geen aanspraak meer maken op het kindsdeel. Bij onterving kan een kind enkel aanspraak maken op de legitieme portie.

Wat is de legitieme portie

Wanneer een kind onterfd is, betekent dit niet dat het geen aanspraak meer kan maken op een deel van de erfenis. In Afdeling 3 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek is de legitieme portie vast gelegd. Hier wordt verklaard dat:

  1. De legitieme portie van een legitimaris is het gedeelte van de waarde van het vermogen van de erflater, waarop de legitimaris in weerwil van giften en uiterste wilsbeschikkingen van de erflater aanspraak kan maken.
  2. Legitimarissen zijn de afstammelingen van de erflater die door de wet als erfgenamen tot zijn nalatenschap worden geroepen, hetzij uit eigen hoofde, hetzij bij plaatsvervulling met betrekking tot personen die op het ogenblik van het openvallen der nalatenschap niet meer bestaan of die onwaardig zijn.
  3. De legitimaris die de nalatenschap verwerpt, verliest zijn recht op de legitieme portie, tenzij hij bij het afleggen van de verklaring bedoeld in artikel 191, tevens verklaart dat hij zijn legitieme portie wenst te ontvangen.

(https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002761&boek=4&titeldeel=4&afdeling=3&z=2010-10-01&g=2010-10-01)

Dit houdt onder meer in dat (1) de legitieme portie een deel is van de waarde van het vermogen van de overledene en dat gedane schenkingen bij dat vermogen worden opgeteld. Verder betekent het dat wanneer iemand aanspraak wil maken op de legitieme portie (2) hij/zij een afstammeling (kind/kleinkind) dient te zijn. Ook wordt er bepaald dat bij verwerping van de nalatenschap (3) de legitimaris geen aanspraak kan maken op de legitieme portie, tenzij hij tegelijkertijd heeft verklaard dat zijn legitieme portie wil ontvangen.  Zelfs als u door (één van) uw ouders onterfd bent, kunt u aanspraak maken op een gedeelte van  de waarde van de erfenis: uw legitieme portie.

Specialisten


Executeur Testamentair

De executeur testamentair is de (rechts)persoon die aangewezen is in het testament om de nalatenschap van de overledene te beheren. Wanneer de executeur ernstig tekortschiet in zijn taak, kan een erfrecht advocaat worden ingeschakeld om de executeur door de rechter te laten ontslaan.  Omgekeerd kan een executeur die zijn taak correct uitvoert een erfrecht advocaat nodig hebben om zich te verweren tegen een ontslagaanvraag.

Vereffening

Bij het beneficiair aanvaarden van een erfenis, moet de erfenis vereffend worden. Hierbij worden eventuele schulden afgelost en het restant van de nalatenschap verdeeld onder de erfgenamen. In beginsel zijn de erfgenamen samen vereffenaar. Indien de erfgenamen het onderling niet eens zijn over de vereffening, kan het verstandig zijn om via uw erfrecht advocaat de rechtbank een neutrale vereffenaar te laten benoemen die dan de taak van de erfgenamen overneemt.

Conflict in het erfrecht?

Wanneer u een conflict heeft met andere erfgenamen, is het aan te raden om een erfrecht advocaat in te schakelen. Voor vragen kunt u contact opnemen met erfrecht advocaat Henri Wolters. De erfrecht specialist van Meulenkamp Advocaten


© Meulenkamp Advocaten Venlo - 2024
Created by LR Internet &